Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne

Art. 2373. § 1.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe

Art. 2373. § 2.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia dla pracodawców

Szkolenia dla pracodawców

Art. 2373. § 21.
Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Szkolenie wstępne - Instuktaż ogólny

Szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Podczas instruktażu ogólnego pracownik powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi bhp znajdującymi się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy, jeśli pracodawca takowy posiada. Również w trakcie tego instruktażu pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy, jak nazwa wskazuje, powinien odbywać się na stanowisku pracy, na którym dany pracownik ma pracować. W jego trakcie pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi. Czas trwania szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy, rodzaju pracy oraz występujących na stanowisku zagrożeń.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Rodzaje szkoleń okresowych bhp :

 • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie dla pracodawców

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Celem szkolenia BHP pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie BHP pracodawców przeprowadzane jest zgodnie z: ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca ma obowiązek informowania pra­cowników o istniejącym na danym stanowisku ryzyku zawodowym łączącym się z wykonywa­ną pracą oraz o ustalonych procedurach i zasa­dach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego to ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia nie­pożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty – np. niekorzystne skutki zdrowotne w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Podejmowane działania profilaktyczne mają na celu zapobieganie powstawaniu chorób zawodo­wych związanych z występowaniem w środowisku pracy wysokiego natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracownika. Ocena ryzyka zawodowego polega na oszacowa­niu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożąda­nych zdarzeń, mogących spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników bądź szkody materialne, oraz możliwych niekorzystnych skutków tych zdarzeń. W ramach oceny ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek:

 • dokonania oceny ryzyka związanego z wykony­waną pracą,
 • udokumentowania dokonanej oceny,
 • zastosowania niezbędnych środków profilak­tycznych zmniejszających ryzyko,
 • poinformowania pracowników o ryzyku zawodo­wym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Szkolenia w językach obcych

Na życzenie klienta wszystkie organizowane przez nas szkolenia mogą odbywać się w językach :

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • ukraiński
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański

Szkolenie e-learning

Już  wkrótce .

Zatrudniając już jednego pracownika, niezależnie od etatu czy rodzaju umowy, stajesz się PRACODAWCOM.W związku z tym faktem musisz widzieć co należy do Twoich obowiązków. Opierając się na Kodeksie Pracy, a więc podstawowym źródle prawa pracy, poniżej przedstawiam najważniejsze

OBOWIĄZKI PRACODAWCY.

 1. Badania lekarskie: art. 229 KP §1 – mówi o obowiązku badań wstępnych,
 • 2 – mówi o konieczności badań okresowych i kontrolnych i co najważniejsze
 • 6 – mówi o tym, że badania są na koszt pracodawcy. Warto również zapoznać się z pozostałymi paragrafami z tego artykułu.
 1. Szkolenia bhp pracownika: art. 237³ KP – §1 – „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 • 2 – „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.(…)”

Szkolenie bhp dla pracodawcy: – § 2¹ – „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

 1. Ocena ryzyka zawodowego – art. 226 KP – „Pracodawca:
 2. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 3. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

Szkolenia językowe to kolejna forma wzbogacania kompetencji pracownika – tym razem o znajomość języka obcego. Mogą być realizowane wewnętrznie – na terenie zakładu pracy w formie kursów dla pracowników (stanowią wtedy formę dodatku pozapłacowego). Mogą być również realizowane zewnętrznie, kiedy pracownik uczestniczy w zewnętrznym, dodatkowym kursie opłacanym przez pracodawcę. Niektóre firmy oferują szkolenia językowe dla pracowników ze względu na to, iż znajomość języka wymagana jest przez samo stanowisko pracy. Inne, mimo iż język obcy nie jest w pracy konieczny, umożliwiają zdobywanie wiedzy traktując to jako dodatkowy motywator dla pracowników.